CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL de la Fundació Gas Natural Fenosa

La utilització d’aquest lloc web és la vigent en les dates de l’última actualització, està subjecta a les condicions d’ús següents i ha de ser considerada com una informació introductòria per a l’usuari relativa als productes, serveis i altres informacions incloses. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que hi conté implica que heu llegit i accepteu, sense cap reserva, aquestes condicions.

En algun cas, la utilització d’algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d’utilització. La utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

1.- DADES IDENTIFICATIVES:

FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA (d’ara endavant “FUNDACIÓ”), amb domicili a l’Av. San Luis nº 77, 28033 Madrid, CIF G-60246071, i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura amb el número 204, per Ordre ministerial, de 21 d’octubre de 1992 (BOE del 28/10/92), és titular de la pàgina web o portal www.fundaciongasnaturalfenosa.org i el posa a disposició dels usuraris d’internet a fi de proporcionar informació sobre els seminaris, els actes, els productes i els serveis que ofereix la FUNDACIÓ, així com permetre la prestació de determinats serveis a través del portal.

2.- ÚS DEL PORTAL.

L’accés i/o l’ús del portal www.fundaciongasnaturalfenosa.org atribueix la condició d’usuari, el qual accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions d’ús aquí reflectides, que seran d’aplicació independent de les Condicions generals de contractació que, si escau, resultin d’aplicació.

El portal de la FUNDACIÓ proporciona l’accés a informació i promoció de seminaris, actes, productes i serveis (d’ara endavant, els “continguts”) a internet pertanyents a la FUNDACIÓ o als seus llicenciadors als quals l’usuari pot tenir accés. L’usuari accepta que l’ús del portal, dels continguts i/o dels serveis es duu a terme sota la seva exclusiva responsabilitat. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest supòsit, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i es compromet a fer-ne un ús diligent.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

© [2015] FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA. Tots els drets reservats.

FUNDACIÓ per si, com a cessionària o llicenciatària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu portal, així com dels elements que hi conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquesta pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia per escrit de FUNDACIÓ. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FUNDACIÓ. No es podrà establir cap vincle al portal des de qualsevol altre web sense previ i exprés consentiment per escrit de FUNDACIÓ.

A títol enunciatiu, però no limitador, queda prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i la forma de presentació dels materials que hi inclou.

Queda així mateix prohibit descompilar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització d’aquest lloc web i dels serveis que hi conté, així com realitzar, respecte a tot o part d’aquests programes, qualssevol dels actes d’explotació referits en el paràgraf anterior. L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

4.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

FUNDACIÓ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

FUNDACIÓ no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

5.- ÚS DE GALETES I ENLLAÇOS.

FUNDACIÓ podrà activar programes galetes mitjançant els quals es reconegui l’usuari amb l’ànim de millorar els serveis que presta i facilitar al màxim la navegació de l’usuari pels seus llocs web. Les galetes s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

FUNDACIÓ posa a disposició dels usuaris enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’internet a l’efecte purament informatiu, però sense que FUNDACIÓ conegui, controli, avali o recomani els continguts, els productes o els serveis facilitats pels llocs web als quals s’estableixen enllaços. Per això, FUNDACIÓ no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç o hipervincle. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

6.- MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS I DELS CONTINGUTS.

FUNDACIÓ podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar aquestes Condicions d’ús, així com les condicions particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al portal a fi que puguin ser conegudes pels usuaris.

Igualment, FUNDACIÓ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, i podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i els serveis que es prestin a través del portal com la forma en què aquests hi apareguin presentats o localitzats.

A partir d’aquest moment, rebreu la informació de la FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA per correu electrònic, en lloc de rebre-la per correu postal.

Les vostres dades personals estaran incloses en un fitxer titularitat de FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA amb la finalitat de mantenir-vos informat de les activitats i dels productes i serveis de la FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA o de qualsevol de les empreses del grup Gas Natural Fenosa.

Totes les activitats/iniciatives que dugueu a terme seran susceptibles de ser gravades i fotografiades per la FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA. Mitjançant l’acceptació d’aquesta normativa de participació, atorgueu a la FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA el vostre consentiment i autorització per publicar, reproduir i distribuir totes les fotografies i vídeos realitzats en el marc d’aquestes activitats i en els que poguessin aparèixer vostres i/o dels vostres familiars, inclosos els menors d’edat que estiguessin al vostre càrrec durant la realització de l’activitat, a través d’aquells canals de comunicació que la FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA podria considerar.

La persona que sol·liciti rebre l’assessorament en exportació per part de la Fundació Gas Natural Fenosa haurà d’assumir els compromisos següents:

• Respectar les reunions d’assessorament acordades i, en cas de posposar-les o anul·lar-les, fer-ho amb prou antelació per, d’aquesta manera, no perjudicar el correcte i puntual funcionament de l’assessoria.

• Exonerar la Fundació de qualsevol perjudici o inconvenient que pogués causar-li l’aplicació d’aquest assessorament en el desenvolupament de la seva empresa o activitat mercantil. L’assessorat és lliure d’aplicar o no l’assessoramnt rebut.

La Fundació Gas Natural Fenosa, per la seva banda, es compromet a mantenir una estricta confidencialitat de la informació que pugui rebre de totes les persones que sol·licitin assessorament.

Si no voleu rebre la publicitat abans indicada o que el tractament de les vostres dades es produeixi, ens ho podeu comunicar mitjançant correu electrònic adreçat a fundaciongasnaturalfenosa@gasnatural.com o bé mitjançant una carta adreçada a FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA, Av. San Luis nº 77, 28033 Madrid, i indicar en ambdós casos el nom, els cognoms, el domicili, el motiu de la comunicació, juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport. D’aquesta manera, podreu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, per al tractament de les vostres dades de caràcter personal i per a la recepció de la publicitat sobre les activitats, els actes i altres productes i serveis de la FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA.

Com que els esdeveniments realitzats dins del Programa Primera Exportació són exclusius per a professionals, per admetre’n la inscripció és imprescindible emplenar el formulari amb les vostres dades professionals: domicili de l’empresa, telèfon i fax de l’empresa, adreça electrònica de l’empresa, NIF de l’empresa i el càrrec que exerciu. Segons l’article 2n del Reial decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, aquesta normativa no serà aplicable als tractaments que es puguin fer d’aquestes dades, ja que s’utilitzaran únicament com a dades de persona de contacte en l’empresa i, conseqüentment, associades a aquesta. Marqueu la casella si voluntàriament ens faciliteu per a la vostra inscripció les dades personals, el domicili particular, el telèfon particular, l’adreça electrònica particular;en aquest cas us advertim que podríem denegar la inscripció si comprovem que no esteu exercint un càrrec directiu o no esteu lligat professionalment a una empresa. En inscriure’s a qualsevol esdeveniment, ens autoritzeu expressament a la tramesa per correu electrònic de noves invitacions a esdeveniments d’aquestes característiques o similars, així com a remetre-vos informació comercial d’interès per a l’exercici de les vostres funcions dins de l’empresa, tramesa que podrem realitzar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, bé sigui remès directament per la nostra companyia o pels patrocinadors de l’esdeveniment, els quals figuren a la llista de la pàgina web d’aquest.

No obstant això, tot i que les vostres dades no es consideren de caràcter personal, tal com ja li hem explicat, us facilitem a l’accés i la rectificació de les dades dels nostres fitxers. Si us voleu donar de baixa per no rebre aquest tipus de correu o bé rectificar les vostres dades, us preguem que ens envieu un correu electrònic a l’adreça següent fundaciongasnaturalfenosa@gasnaturalfenosa.org, o bé feu la comunicació per escrit a la FUNDACIÓ.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes Condicions d’ús s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola vigent.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament els Tribunals i Jutjats de Sabadell per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o l’execució d’aquestes condicions contractuals.

8.- PROTECCIÓ DE DADES.

La informació que rep la FUNDACIÓ dels usuaris d’aquest lloc web és tractada amb la màxima confidencialitat. FUNDACIÓ garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal de l’usuari registrat a què tingui accés com a conseqüència de la seva navegació o del registre al web, i també que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats a les dades. A aquest efecte, la FUNDACIÓ garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers.

Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, FUNDACIÓ necessita obtenir de l’usuari determinades dades que es consideren imprescindibles. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat del caràcter necessari d’aquestes. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals obtingudes, seran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable FUNDACIÓ. L’usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el dret de revocar el consentiment prestat per al tractament i, si escau, la cessió de les seves dades. Aquests drets podran ser exercits per l’usuari mitjançant sol·licitud per correu electrònic adreçat a fundaciongasnaturalfenosa@gasnatural.com o bé mitjançant una carta adreçada a FUNDACIÓ GAS NATURAL FENOSA, Av. San Luis nº 77, 28033 Madrid, i indican en ambdós casos el nom, els cognoms, el domicili i el motiu de la comunicació, juntament amb una fotocòpia del DNI o passaport. La utilització de signatura electrònica identificativa de l’afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o passaport.

FUNDACIÓ, d’acord amb la normativa aplicable, guardarà les dades de caràcter personal que hagi obtingut i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.